Pravidla soutěže

Soutěž o pobyt v Hotelu AlpenHof v rakouském Semmeringu

„Jak se připravuješ na mistrovství České a Slovenské republiky?“

 

 1. POŘADATEL SOUTĚŽE

1.1. Pořadatelem soutěže je CK Dacom Pharma Kyjov, Lidická 1060/14, 697 01 Kyjov, IČ:61743291 (dále jen „Pořadatel“).

 1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

2.1. Organizátorem soutěže je CK Dacom Pharma Kyjov, Lidická 1060/14, 697 01 Kyjov, IČ:61743291 (dále jen „Organizátor“).

 1. PRAVIDLA SOUTĚŽE

3.1. Pořadatel a Organizátor společně vydávají tato pravidla soutěže „Jak se připravuješ na mistrovství České a Slovenské republiky!“ (dále jen „Pravidla“), kterými jsou stanoveny podmínky soutěže a práva a povinnosti účastníků soutěže.

 1. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

4.1. Soutěže se mohou zúčastnit startující v silničním závodě a časovce na Mistrovství České a Slovenské republiky pořádaném 23. 6. – 26. 6. 2016 v jakékoliv v kategorii.

 1. REGISTRACE

5.1. Osoba, která splňuje podmínky stanovené v čl. 4 Pravidel, se může zúčastnit Soutěže poté, co se zaregistruje na adrese: http://goo.gl/forms/tFijQ2k34O , kde vyplní registrační formulář a zašle odkaz na video. Video můžete nahrát na nějaké uložiště, nebo využít tohle: https://goo.gl/7T2tMn. Případně nám zaslat poštou na náš Facebook https://www.facebook.com/MCRSRCJ2016/. V tom případě dejte místo odkazu do popisu facebook + vaše jméno facebookového profilu.

5.2. Při registraci Soutěžící uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu stanoveném v čl. 11 Pravidel.

5.3. Pro řádnou registraci platí následující pravidla:

5.3.1. osoba starší 18 let provádí registraci sama;

5.3.2. osoba ve věku 15–18 let provádí sama registraci se souhlasem svého zákonného zástupce;

 

 1. ÚČAST V SOUTĚŽI

6.1. Po řádné registraci dle čl. 5 Pravidel se Soutěžící zapojí do soutěže tím, že pošle odkaz na video, jak se připravuje na společné Mistrovství České a Slovenské republiky.

6.3. Soutěžní video musí splňovat tyto podmínky:

6.3.1. Soutěžní video zachycuje, jak se připravujete na mistrovství České a Slovenské republiky.

6.3.2. Maximální délka soutěžního videa je 30 sekund, doporučujeme však spíše délku do 20 sekund;

6.3.3. Soutěžní video nebude v rozporu s dobrými mravy či morálními a etickými zásadami, zejména nebude vulgární, nebude propagovat násilí, rasovou, náboženskou či etnickou nesnášenlivost, nebude vyzývat k nenávisti mezi národy či skupinami obyvatel, nebude znevažovat lidskou důstojnost ani urážet jednotlivé osoby, atp.;

6.3.4. Soutěžní video nezasahuje do osobnostních práv třetích osob – Soutěžící odpovídá za to, že všechny osoby, které budou ve videu znázorněny, souhlasí s pořízením své podobizny a obrazového či zvukově-obrazového záznamu a s jejich užitím při zveřejnění videa v rozsahu stanoveném těmito Pravidly; Soutěžící odpovídá za případnou újmu způsobenou třetím osobám zveřejněním Soutěžního videa bez souhlasu zobrazených osob;

6.3.5. Soutěžní video nezasahuje do autorských práv třetích osob, do práv k ochranným známkám ani do jakýchkoli dalších práv duševního vlastnictví; Soutěžící odpovídá za to, že video je prosté takovýchto práv třetích osob a je oprávněn poskytnout Pořadateli a Organizátorovi práva k užití Soutěžního videa v rozsahu stanoveném těmito Pravidly; Soutěžící bere na vědomí, že odpovídá za případnou škodu způsobenou třetím osobám;

6.3.6. Soutěžní video neznázorňuje nebezpečný pokus, jehož napodobování by mohlo vést ke zranění osob či způsobení jakýchkoli škod

6.4. Soutěžní video je po zaslání odkazu na emailovou adresu posouzeno ze strany Organizátora či Pořadatele, zda splňuje podmínky stanovené těmito Pravidly. Až po této kontrole je Soutěžení video zveřejněno na internetových stránkách Soutěže. Organizátor či Pořadatel však touto předběžnou kontrolou nepřebírají odpovědnost za to, že Soutěžní video nezasahuje do jakýchkoli práv třetích osob. Veškerou odpovědnost za zveřejnění Soutěžního videa nese výlučně Soutěžící, který je povinen nahradit jakýmkoli třetím osobám způsobenou škodu, újmu či obohacení v souvislosti s pořízením a zveřejněním Soutěžního videa.

 

6.5. Posouzení Soutěžního videa dle bodu 6.3. Pravidel je výlučně na rozhodnutí Pořadatele a Organizátora. Na zařazení Soutěžního videa do Soutěže není právní nárok.

6.6. Pořadatel či Organizátor mohou Soutěžní video kdykoli ze Soutěže vyloučit a odstranit jej z internetových stránek Soutěže, pokud zjistí, že Soutěžní video je v rozporu s těmito Pravidly či právními předpisy, atp.

6.7. Soutěžící bere na vědomí, že pořízení pokusu, jeho provedení i pořízení Soutěžního videa provádí výlučně na svou vlastní odpovědnost.

6.8. Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za případnou škodu, kterou Soutěžící způsobí sobě či třetím osobám při provádění pokusu či pořizování Soutěžního videa.

 1. UDĚLENÍ SOUHLASU S UŽITÍM SOUTĚŽNÍHO VIDEA

7.1. Soutěžící bere na vědomí, že Soutěžní video představuje tzv. soutěžní dílo ve smyslu § 61 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

7.2. Soutěžící dává vložením Soutěžního videa na internetové stránky Soutěže Pořadateli a Organizátorovi časově a prostorově neomezený souhlas s užitím Soutěžního videa v Soutěži i mimo ni v následujícím rozsahu:

7.2.1. Pořadatel a Organizátor jsou oprávněni rozhodnout o jakémkoli zveřejnění Soutěžního videa a jeho dalším šíření jakýmikoli prostředky, ať již zachycením na hmotném nosiči, zveřejnění v rámci sítě internet, uložením na počítačová média, atp.;

7.2.2. Pořadatel a Organizátor jsou oprávněni použít Soutěžní video jakýmkoli způsobem v rámci své činnosti, a to zejména činnosti propagační, reklamní, informační, atp.;

7.2.3. Pořadatel a Organizátor jsou oprávněni rozhodnout o zpřístupnění Soutěžního videa dalším osobám;

7.2.4. Pořadatel a Organizátor jsou oprávněni Soutěžní video dle svého uvážení měnit, upravovat, doplňovat, použít v rámci dalšího díla, atp.

7.3. Soutěžící bere na vědomí, že oprávnění k užití Soutěžního videa je udělováno zcela bezplatně a že nemá nárok na zaplacení odměny, náhradu nákladů na pořízení Soutěžního videa ani účast v Soutěži.

 1. URČENÍ VÝHERCE

8.1.5. Video s největším počtem liků.

 1. VÝHRY V SOUTĚŽI

9.1. Výhry v Soutěži jsou následující:

 1. místo: Víkendový pobyt s polopenzí v hotelu AlpenHof v rakouském Semmeringu

9.2. Pořadatel a Organizátor si vyhrazují právo nahradit výhry výhrou srovnatelné hodnoty dle svého uvážení.

9.3. Výhry budou předány Soutěžícím po telefonické dohodě  v sobotu 25. 6. 2016 nebo neděli 25. 6. 2016 společně s vyhlášením výsledků závodu.

 1. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE

10.1. Poslední zaslané soutěžní video zařazené do soutěže bude 1. 6. 2016

10.2. Vkládání videí soutěže probíhá od 16 5. 2016 do 12. 6. 2016.

10.3. Sčítaní počtu liků bude ukončeno dne 19. 6. 2016 v 21:00.

10.4. Výherce budou zveřejněni na našem Facebookovém profilu.

10.5. Výherci budou kontaktováni na emailovou adresu uvedenou při registraci.

 1. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1. Soutěžící uděluje při registraci rovněž souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Pro udělení souhlasu platí pravidla stanovená v čl. 5.3. Pravidel.

11.2. Soutěžící uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů Pořadateli a Organizátorovi, oběma subjektům jakožto správcům osobních údajů.

11.3. Souhlas je udělován k osobním údajům v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa, věk Soutěžícího, škola a třída, jejímž je Soutěžící žákem.

11.4. Souhlas je udělován za účelem organizace soutěže, vyhodnocení a zveřejnění výsledků soutěže, pro marketingové účely Pořadatele a Organizátora, pro reklamní a PR aktivity související se Soutěží, atp. Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné, avšak bez udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů se nelze Soutěže zúčastnit.

11.5. Osobní údaje budou zpracovávány po deseti let od skončení Soutěže. Osobní údaje budou zpracovávány po takto dlouhou dobu zejména z toho důvodu, aby mohl Pořadatel či Organizátor Soutěžícího v budoucnu kontaktovat, zda se i nadále zajímá o fyziku a příp. jaký typ dalšího vzdělání si Soutěžící zvolil. Soutěžící může kdykoli po skončení Soutěže souhlas se zpracováním odvolat a požádat Pořadatele a Organizátora, aby byly jeho osobní údaje zlikvidovány.

11.6. Soutěžící bere na vědomí, že má právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou zpracovávány. Každý Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že Pořadatel či Organizátor provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat o vysvětlení, nebo požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

11.7. Soutěžící dává Pořadateli a Organizátorovi rovněž souhlas, aby na jím uvedenou emailovou adresu byla zasílána:

11.7.1. sdělení týkající se Soutěže;

11.7.2. další sdělení Pořadatele či Organizátora týkající se jejich činnosti, propagace, atp.

11.8. Soutěžící bere na vědomí, že souhlas se zasíláním sdělení může kdykoli odvolat, vyjma souhlasu se zasíláním sdělení týkajících se Soutěže po dobu účasti Soutěžícího v Soutěži.

 1. MOŽNOST DOMÁHAT SE ODSTRANĚNÍ SOUTĚŽNÍHO VIDEA

12.1. Osoba, která o sobě tvrdí, že je autorem Soutěžního videa namísto Soutěžícího, který Soutěžní video do Soutěže vložil, příp. osoba, který tvrdí, že Soutěžní video zasahuje do jejích práv, se může u Pořadatele nebo Organizátora domáhat, aby bylo Soutěžní video vyloučeno ze Soutěže a odstraněno z internetových stránek Soutěže.

12.2. Takováto osoba je však povinna Pořadateli či Organizátorovi prokázat, že Soutěžní video je jejím dílem, příp. že zasahuje do jejích práv.

12.3. Do okamžiku, než bude právo osoby dle čl. 12.2. Pravidel Pořadateli či Organizátorovi prokázáno, nemohou Pořadatel či Organizátor proti Soutěžnímu videu žádným způsobem zasáhnout, neboť by tím mohli neoprávněně poškodit Soutěžícího v Soutěži.

12.4. Za případné nároky těchto třetích osob odpovídá přímo Soutěžící.

 1. ZRUŠENÍ SOUTĚŽE

13.1. Pořadatel a Organizátor mají právo Soutěž kdykoli dle svého uvážení zrušit, a to zejména tehdy, pokud bude zaznamenáno neregulérní chování Soutěžících, bude zjištěno, že výsledky Soutěže byly zmanipulovány, atp.